در پرورش آبزیان تا چه میزان از مصرف پودر ماهی استفاده میگردد؟

  پودرماهی یکی از بهترین منابع تامین کننده پروتئین در جیره فرموله شده آبزیان به شمار می‌آید. در حال حاضر، پودر ماهی با کیفیت بالا ۴۵ تا ۵۰ درصد جیره غذایی ماهیان خاویاری را تشکیل می‌دهد.

  بطورکلی عمده مصرف پودر ماهی در آبزی پروری با رشد صنعت آبزی‌پروری از سال ۱۹۶۱ شروع شد و در سالیان اخیر نیز همزمان با توسعه صنعت آبزی‌پروری به دلیل کاهش ذخایر دریاها و صید آبزیان در جهان میزان مصرف پودرماهی در این صنعت رشد فزآینده‌ای داشته است.

  در داخل کشور بیش از ۱۲۶مزرعه فعال در ۲۰ استان با ظرفیت تولید ۶۳۳۲ تن گوشت ماهی و بیش از ۹۵ تن خاویار در حال فعالیت هستند. از طرفی هدف سازمان شیلات برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری تا افق ۱۴۰۴ تولید ۱۰۰۰۰ تن گوشت ماهی با تکیه بر دو گونه فیل‌ماهی و تاس‌ماهی سیبری است. با توجه سطح تولید فعلی و چشم انداز دیده شده برای تولید گوشت ماهی نیاز به تولید پودرماهی با کیفیت و افزایش ضریب بهره‌وری تولید پودرماهی از منابع اولیه آن در کشور از ضروریات می‌باشد.

  در خارج از کشور نیز میزان مصرف پودرماهی و وابستگی صنعت آبزی پروری به پودرماهی مشابه با کشور است. نمودار زیر بیانگر میزان سهم پودرماهی جیره در خوراک انواع آبزیان پرورشی است.

  One Earth 1, November 22, 2019

  امکان ارسال دیدگاه نیست.