پودر تولیدی از ماهی ساردین ومتوته خشک ( فرآوری شده)

به سفارش خریدار

در تولید این محصول از ماهی متوته (متو) که در سواحل صید و خشک می‌گردد به عنوان مواد اولیه استفاده میشود . در جاهایی در نزدیک ساحل ماهی خشک شده ؛ خردیداری شده و برای فرآوری به کارخانه پارت سیرنگ  انتقال داده می‌شود. پودر تولیدی نیز  با همین نام متوته خشک عرضه می‌گردد.