پودر ماهی میکتوفیده

فانوس ماهیان

مواد اولیه مورد استفاده در تولید این محصول فانوس ماهیان و میکتوفیده است. توده های عظیم این ماهیان در دریای عمان شناخته شده است که ظرفیتی برای تولید هنگفت پودر ماهی از صید صنعتی این ماهی وجود دارد.  پودرماهی حاصل از این نوع دسته ماهیان به نام ماهی تازه مخلوط  پارت سیرنگ عرضه می‌شود.