جهت ساخت پودر ماهی از ماهی های مختلفی استفاده میشود